Política de privadesa

FAROSDENTAL està especialment sensibilitzaT en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política) FAROSDENTAL, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

FAROSDENTAL es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: FAROSDENTAL amb CIF:  B72677420, en endavant ENTITAT
Adreça: C/ FRANCESC MORAGAS Nº 3,1-R 3ºA, 08172 – SANT CUGAT DEL VALLÈS
E-mail: clinica.dental.faus@gmail.com

 

Delegat de protecció de dades

Contacte per email: info@aemol.com

 

Finalitat del tractament

La recollida i el tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per FAROSDENTAL, atenent les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest hi estigui legitimat.

 

Legitimació

FAROSDENTAL està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

Destinataris

No seran cedits o comunicats a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals es informe expressament a l’Usuari.

 

Drets dels usuaris

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud).

Podeu exercir els vostres drets inclòs el dret a retirar el vostre consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del vostre DNI a FAROSDENTAL al c/ FRANCESC MORAGAS Nº 3,1-R 3ºA, 08172 enviant un e-mail a clinica.dental.faus@gmail.com

A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Mesures de seguretat

El responsable del tractament FAROSDENTAL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir-ne un nivell de seguretat adequat al risc.